REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I Postanowienia ogólne, słownik pojęć

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego, zawierania umowy o świadczenie usług, umowy sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych, należy je rozumieniem w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika coinnego.

2. Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.UZ. UE I.119, s.1 ] oraz z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Szczegółowe postanowienia zawarte zostały w dziale polityka prywatnościi ochrona danych osobowych.

3. Sklep internetowy/sklep – pod pojęciem niniejszym rozumiemy sklep internetowy www. fificar.pl prowadzony przez Fificar Łukasz i Karolina Jędrzejczak spółka cywilna

4. Sprzedawca – pod pojęciem niniejszym rozumiemy przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy, którego niniejszy regulamin dotyczy;

5. Konsument – pod pojęciem niniejszym rozumiemy osobęfizyczną dokonującej czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednioz jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Przedsiębiorca – pod pojęciem niniejszym rozumiemy osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której jednak ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. Klient/kupujący – pod pojęciem niniejszym rozumiemy osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptuje niniejszy regulaminw celu utworzenia konta lub zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji gdy klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona, iż uzyska prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okażą taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

8. Konto Klienta/Konto – pod pojęciem niniejszym rozumiemy przestrzeń udostępniana klientowi w ramach sklepu zgodnie z umową o świadczenie usług, pozwalająca na korzystanie przez klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do konta klienta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;

9. Login – pod pojęciem niniejszym rozumiemy adrese-mail klienta podany w ramach sklepu podczas tworzenia konta przez klienta.

10. Promocje – pod pojęciem niniejszym rozumiemy szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których klient może skorzysta na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu promocji z postanowieniami niniejszego regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu promocji;

11. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług/Ogólne Warunki Sprzedaży – pod pojęciem niniejszym rozumiemy dokument określający zasady zawierania umów kupna-sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystaniaz usług oferowanych przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu na rzecz klientów. Regulamin zawiera uregulowania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z wprowadzonymi regulacjami w tym m.in. RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Towar – pod pojęciem niniejszym rozumiemy rzeczy fizyczne sprzedawane przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu na rzecz klienta, za zapłatą ceny. Towary mogą być nowe jak i używane.

13. Umowa Kupna/Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę narzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualny koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

14. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

15. Zadatek – pod pojęciem niniejszym rozumiemy zadatek zgodnie z art. 394kc

16. E-Faktura – faktura w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

17. RODO – pod pojęciem niniejszym rozumiemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych).

18. Rejestr – pod pojęciem niniejszym rozumiemy Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

19. Dane osobowe – pod pojęciem niniejszym rozumiemy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeridenty fikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne zgodnie z art. 4 RODO.

20. Eksport danych – pod pojęciem niniejszym rozumiemy przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

21. Dane szczególnych kategorii – pod pojęciem niniejszym rozumiemy dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO czyli m.in. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych.

22. Dane karne – pod pojęciem niniejszym rozumiemy dane wymienione w art. 10 RODO czyli dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeńprawa.

23. Dane dzieci – pod pojęciem niniejszym rozumiemy dane osób poniżej 16 roku życia

24. Administrator – pod pojęciem tym rozumiemy podmiot, który przetwarza chronione dane osobowe może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to równieżw prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. RODO określa administratora jako podmiot funkcjonujący w dowolnej formie prawnej dającej mu zdolność do nabywania prawa i zaciągania zobowiązań i związane z tym możliwości ustalania celów i sposobów przetwarzania zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO

25. kc – pod pojęciem niniejszym rozumiemy ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

26. ustawa o prawach konsumenta – pod pojęciem niniejszym rozumiemy ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

27. ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – pod pojęciem niniejszym rozumiemy ustawę z dnia 4 lutego 1994r o prawach autorskichi prawach pokrewnych.

II Zasady ogólne korzystania ze sklepu internetowego

1.Korzystanie ze sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, minimalnych wymagań technicznych. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia konta klienta.

2. Akceptując regulamin klient akceptuje jego postanowieniaw całości, bez zmian. Klient korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę określonychw regulaminie w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności zapomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych regulaminem bez konieczności jego akceptacji. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta klienta i/lub w celu złożenia przez klienta zamówienia na zakup towarów.

3. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez klienta ze sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia przez klienta kosztów połączeniaz siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków sprzedawcy lub bieżącą obsługę sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym klientów. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług sprzedawcy, sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną umowy o świadczenie usług. Przekazanie poszczególnych obowiązków nie będzie naruszało danych osobowych klienta i będzie dokonane zgodnie z postanowieniami RODO.

III Zawarcie umowy kupna-sprzedaży


1. Informacje podane w ramach sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc, kierowane przez sprzedawcę do klientów

2. Klient dodaje wybrany/e towar/y do koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Klient wybiera jeden z oferowanych nastronie sklepu sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze) w ramach jednego zamówienia nie można zamówić towaru o łącznej wartości przekraczającej 15 000 złotych, przez tego samego klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych;

3. Jeżeli klient chce złoży zamówienie przekraczające wartości wskazane w pkt III.2 niniejszego regulaminu, powinien skontaktować sięze sprzedawcą pod numerem telefonu 880401430, 600077191

4. Klient posiadający konto klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada konta klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych klienta może uniemożliwić realizację umowy;

5. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji umowy kupna-sprzedaży;

6. Klient przesyła sprzedawcy zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności sklepu. W przypadku klienta, którynie posiada konta i nie akceptował wcześniej regulaminu, klient zobowiązany jest do akceptacji regulaminu.

7. W odpowiedzi na zamówienie sklep wysyła do klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji zamówienia. W dalszej kolejności sklep wysyła do klienta wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła klientowi potwierdzenie warunków umowy na podany przez klienta adres e-mail.

8. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.

9. Umowa kupna-sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu, jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie przez sprzedawcę co najmniej dwukrotnej próby doręczenia towaru zgodnie z zamówieniem. Termin tenmoże ulec przedłużeniu w przypadku uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z klientem woli wykonania umowy przez strony oraz ustalenia nowego terminu. W przypadku rozwiązania umowy z powodu ziszczenia się warunku rozwiązującego sprzedawca zwraca klientowi cenę towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez kupującego już zapłacone na rzecz sprzedawcy, w sposób w jaki sprzedawca otrzymał zapłatę.

10. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, ponieważ towar jest niedostępny, sprzedawca informuje klienta o tym fakcie niezwłocznie od momentu gdy powziął informację, że towar jest niedostępny oraz o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego zamówienia – jeżeli spełnienie świadczenia zastępczego jest możliwe. Jeżeli klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni od poinformowania klienta o niemożliwości realizacji zamówienia) zwraca klientowi cenę towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez klienta już zapłacone na rzecz sprzedawcy, w sposób w jaki sprzedawca otrzymał zapłatę.

11. Zadatek dany przy umowie sprzedaży zgodnie z art.394kc ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

12. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

IV Ogólne informacje o cenach


1. Informacja o cenie podawana w ramach sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

2. Ceny w ramach sklepu zawierają podatek VAT (chyba,że podano inaczej) i są podawane w polskich złotych lub w innej walucie.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki towaru są wyświetlane na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszty przesyłki. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka towaru jest darmowa.

4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu ,o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

5. Szczegółowe warunki zawierania umów w formie rezerwacji lub przedsprzedaży ustalane są indywidualnie ze sprzedawcą.

6. Wystawienie e-faktury wymaga zgody klienta i jestdobrowolne.

7. W przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej e-faktury w formie elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

8. E-faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

V Płatność


1. Płatności można dokonać kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez sprzedawcę - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przezsprzedawcę potwierdzenia poprawnego zrealizowania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez sprzedawcę płatności;

3. Płatności można dokonać przelewem online (Przelewy24) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 . W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez sprzedawcę płatności;

4. Płatności gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zamówienia, przez sprzedawcę.

5. Sprzedawca przesyła klientowi potwierdzenie warunków umowy na podany przez klienta adres e-mail.

6. Termin płatności za zamówione towary w przypadku wyboru przez klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowykupna-sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, obsługa klienta skontaktuje się celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3-dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę kupna-sprzedaży.

VI Czas realizacji zamówienia


1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przezklienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez sprzedawcę oraz czas doręczania towaru przez przewoźnika.

2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przezsprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia umowy do momentu nadania przesyłki zawierającejtowar i wynosi maksymalnie 1-2 dni roboczych (dni od poniedziałkudo piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyćczas doręczania towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranejprzez klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego towaru oraz w zakładce.

3. Koszty dostawy ponosi klient, chyba, że co innegowynika z regulaminu lub szczegółowych regulaminów promocji.

4. Sprzedawca informuje na stronie sklepu internetowegoo czasowych ograniczeniach w dostarczaniu towaru przed zawarciem umowy.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnieniawynikłe z winy przewoźnika

VII Odstąpienie od umowy


1.W rozumieniu art. 27 ustawy o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.

2.W celu odstąpienia od umowy Konsument może wysłaćna adres: FIFICAR S.C auto części Osów 64 66-530 Drezdenko pisemne oświadczenieo odstąpieniu.

3. W celu odstąpienia od umowy konsument może poinformować Sprzedawcęo woli odstąpienia za pośrednictwem telefonu numer 880401430 z jednoczesnym obowiązkiem dosłania formularza odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przezkonsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, terminie 14 dni od dnia otrzymania od klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej umowy.

6. Jeżeli konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, sprzedawcanie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził sięna inny sposób zwrotu płatności.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności odtego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient odsyła sprzedawcy towar niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni od zawiadomienia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Klientodsyła sprzedawcy towar w stanie niezmienionym co jest warunkiem koniecznym odstąpienia, chyba że w wyniku indywidualnych ustaleń ze sprzedawcą uzgodniono coś odmiennego.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotutowaru do sprzedawcy.

10.Towary należy odesłać na następujący adres siedziby Fificars.c auto części Osów 64 66-530 Drezdenko

11. W rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jednakże konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonałw pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraciprawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahańna rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i któremogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, którepo dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależyod wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorcado niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
i) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługiniż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lubrzeczy;
j) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
k) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
l) zawartej w drodze aukcji publicznej;

m) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usługzwiązanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymilub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


n) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisanena nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąkonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniugo przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

VIII Postępowanie reklamacyjne/rękojmia


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientomtowaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec klientów odpowiedzialnośćza wady towaru na zasadach określonych w przepisach prawa oraz zgodniez postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, dokładne określenie roszczenia klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować klienta i towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu towaru, imięi nazwisko i dane adresowe klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczy dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu,wydruk z karty płatniczej, wydruk dokonanego przelewu itp. Wykonanie wszystkich powyższych wymagań pozwoli na szybsze rozwiązanie problemu.

3. Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczy wadliwy towar do sprzedawcy, na adres siedziby Fificars.c auto części Osów 64 66-530 Drezdenko na koszt sprzedawcy. Jednocześnie z przesłaniem towaru klient zobowiązuje się do przesłania pisma jednoznacznie informującego, że korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi. W którym to piśmie zawiera szczegółowe żądanie zgodne z przepisami prawa.

4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma z roszczeniami z tytułu rękojmi lub reklamacji rozpatrzyi ustosunkuje się do reklamacji konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu oraz o stanowisku sprzedawcy.

5. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, konsument możez tytułu rękojmi złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni wadliwytowar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawaćw takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument nie może odstąpi od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

6. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóresą wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

7. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma by obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania wterminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Termin 14dniowy na ustosunkowanie się sprzedawcy dotyczy tylko konsumentów nie ma zastosowania zgodniez przepisami prawa do umowy kupna-sprzedaży zawieranej między przedsiębiorcami.

8. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy nowej, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

9. Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku gdy kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma używana zostaje ograniczona do jednego roku od daty wydania towaru zgodnie z art.558kc w związku z art. 568§1kc zdanie drugie. Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku sprzedaży rzeczy używanej w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca została szczegółowo uregulowana w rozdziale IX niniejszego regulaminu.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępnesą w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

12. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym m.in:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

b) wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą;

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentówlub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.

IX Rękojmia w przypadku dokonania zakupu przez przedsiębiorcę


1. Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku sprzedażyrzeczy nowej lub używanej w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca zostaje wyłączona..

2. Klient który dokonuje zakupu rzeczy nowej lub używanej jako przedsiębiorca ma prawo do 14 dniowej gwarancji rozruchowej liczonej od momentu doręczenia towaru. Gwarancja rozruchowa udzielana jest przez sprzedawcę.

3. Z wymienionej wyżej 14 dniowej gwarancji rozruchowej przedsiębiorca może skorzystać tylko w przypadku gdy:

a) kupujący sprawdził towar i jego opakowanie niezwłoczniepo dostawie poprzez przeliczenie sztuk opakowań, sztuk zamówionych towarów,

b) kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciujakichkolwiek wad, zgłosić o wadach w formie mailowej;

c) jeżeli kupujący odstąpi od zbadania towaru przydostawie, towar uważa się za niewadliwy, chyba, że chodzi o wady ukryte, które powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich ujawnieniu.

4. W indywidualnych przypadkach w porozumieniu zesprzedawcą istnieje możliwość skorzystania z dłuższego terminu na gwarancję rozruchowąudzielanej przez sprzedającego jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecznowa lub używana a klientem/kupującym jest przedsiębiorca. Skorzystaniez gwarancji rozruchowej nie jest możliwe po upływie dwóch miesięcy od daty dostarczenia towaru klientowi/kupującemu.

X Ochrona danych osobowych, polityka prywatności


1. Dane osobowe klienta lub osób działających w imieniu klienta są przetwarzane przez sprzedawcę, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji umowy kupna-sprzedaży.

2. Niniejszy rozdział ma za zadanie stanowić przewodnik po zasadach i regulacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Ochrona danych osobowych od zawsze jest ważnym aspektem polityki naszej działalności. Jako podmiot świadczący usługi na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych, mamy poczucie odpowiedzialności za powierzone dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mając na uwadze należyte informowanie Państwa w sprawach związanych z ochronądanych osobowych, pragniemy zauważyć, że nasze działanie zostało dostosowane do najnowszych zmian prawnych w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4. Za wdrożenie i utrzymanie, przestrzeganie zmianw przepisach prawa, aktualizację dokumentacji oraz nadzór odpowiedzialny jest administrator.

5. Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarzadane osobowe zgodnie z prawem, zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stałe działania w tym zakresie zmierzające do pogłębienia wiedzy, dostosowania przepisów oraz udoskonalenia zasad bezpieczeństwa. Administrator przetwarzający umożliwia osobom, których dane przetwarza wykonywanie swoich praw i obowiązków i te prawa realizuje.

6. Ochrona Danych Osobowych u administratora opierasię na czterech podstawowych filarach:

a) Legalność – administrator dba ochronę prywatnościi przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, starając się aktualizować dokumentację stosownie do zmieniających się przepisów prawa;

b) Bezpieczeństwo – administrator stara się zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowuje lub przetwarza, ciągle podejmując działania w tym zakresie poprzez udoskonalanie zabezpieczeń i procedur z tym związanych;

c) Prawa jednostki – administrator umożliwia osobom, których dane przechowuje lub przetwarza wykonywanie swoich praw;

d) Rozliczalność – administrator dokumentuje w jakisposób spełnia obowiązki nałożone przez RODO aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z założeniami RODO.

7. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób rzetelny i uczciwy, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych celach i nigdy na zapas, ze szczególną dbałością o zgodność danych z rzeczywistością, nie dłużej niż potrzeba, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

8. Sposób zabezpieczenia danych przez administratora. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych poprzez:

a) ograniczony dostęp do danych osobowych poprzez kontrolę dostępu fizycznego w tym między innymi:

• zamykanie dokumentacji w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający do nich dostęp osób trzecich,

• zamykanie lub zabezpieczanie pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe lub urządzenia przechowujące dane osobowe;

• zabezpieczenie danych w odpowiedni sposób w zamknięciu, aby nie mogły się dostać do nich osoby niepożądane,

• zamykanie pomieszczeń używanych do wykonywania działalności przez sprzedawcę,

• zamykanie kasetek, sejfów, • nie umieszczenie danych osobowych w widocznym miejscu,łatwo dostępnym dla osób postronnych,

b) ograniczony dostęp do danych osobowych poprzez prawne ograniczenie dostępu w tym między innymi:

• zobowiązania do poufności przez pracowników i współpracowników,

• uświadamianie pracowników z zakresu przepisów związanychz ochroną danych osobowych;

• wprowadzenie zakresów uprawnień wraz ze stopniowaniem ich zakresu;

• zobowiązanie podległych pracowników lub współpracowników do przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych;

• ograniczony dostęp do danych osobowych poprzez logiczne zabezpieczenie (ograniczenie uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych w których rezydują dane osobowe);

c) dostosowanie środków ochrony do ustalonego ryzyka;

d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych– zarządzanie incydentami.

9. Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji oraz o czytelną komunikację z osobami, których dane przetwarza.

10. Administrator zarządza zmianami wpływającymi naprywatność. W tym celu wszelkie próby uruchamiania nowych projektów, inwestycji uadministratora uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danychosobowych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności już na etapie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

11. Administrator określa zgodnie z prawem i efektywnesposoby wykonywania obowiązków informacyjnych. Administrator informujeosoby których dane przetwarza o planowanej zmianie celu przetwarzania. Administrator informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych – chyba że takie działanie będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe. Administrator bez zbędnej zwłoki powiadamia osobęo naruszeniu jej danych osobowych, jeżeli może ono powodować duże ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby. Administrator dba o czytelność i styl przekazywania informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza. Administrator dokumentuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

12. Administrator może w celu udokumentowania podstawprawnych przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania utworzyć Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

13. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób trzecich, których dane dotyczą
administrator wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W przypadku uzyskania informacji o tym, iż wykonanie żądania o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (przykładowo: prawa związanez ochroną danych innych osób, prawo własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste). Administrator może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

14. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach sklepu przez sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwasklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują sprzedawcylub podmiotom, z którymi sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych klientóww ramach sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.

15. Klient, umieszczając w ramach sklepu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na koncie klientalub w innym miejscu sklepu udziela niniejszym sprzedawcy nieodpłatnej licencjina wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie(w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania,dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawyo prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Administrator informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeżeli taka osoba złożyła żądanie dotyczące jej praw. Administrator informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

17. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informujeosobę o szczegółach przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO.

18 .Kopie danych. Administrator na żądanie wydajeosobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Zawszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą administratorma prawo zgodnie z art. 15 RODO pobierać opłaty wynikające z kosztów administracyjnych. Administrator pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych i powinna być zgodnie z art. 15 RODO czyli być w rozsądnej wysokości.

19. Sprostowanie danych. Administrator dokonuje sprostowanianie prawdziwych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych chyba, że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych administrator informuje osobę sprostowanych danych, na żądanie tej osoby.

20. Uzupełnianie danych. Administrator uzupełnia iaktualizuje dane na żądanie osoby.
Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.

21. Usunięcie danych. Na żądanie osoby administratorusuwa dane gdy: 

a) dane nie są niezbędne do celów dla których zostały zebrane alboich przetwarzanie nie jest niezbędne w innych zgodnych z prawem celach;

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, anie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzaniatych danych;

d) dane były przetwarzane zgodnie z prawem;

e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego

22. Podmiot przetwarzający jako pracodawca na podstawie art. 29 RODO nadaje upoważnienia pracownikom do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na danym stanowisku.

23. Upoważniona może być zarówno osoba zatrudnionana umowę o pracę, jak również osoba funkcjonująca w strukturze administratora napodstawie umowy cywilnoprawnej. Upoważniona może być osoba pełniąca rolę praktykanta, stażysty, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą lub współpracującaz upoważnionym. Upoważniony musi być jednak zależny od administratora w zakresie decydowania o przetwarzaniu, a także działania w ramach przetwarzania.

24. Administrator ustala poziomy upoważnienia pracowników obejmujące zakres uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie doprzetwarzania danych osobowych może zostać odwołane w przypadku:

a) kiedy pracownik jest w okresie wypowiedzenia/rozwiązaniaumowy o pracę;

b) zmiany obowiązków pracownika, które nie wymagają przetwarzaniadanych osobowych;

c) zmiany statusu pracownika, która wymusza odwołanieupoważnienia i podpisanie upoważnienia w innym zakresie;

d) powzięcia informacji przez pracodawcę o wszczętym przeciwko pracownikowi postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, jeżeli przedmiotowe postępowanie może mieć wymierny wpływ na zaufanie pracodawcy dowykonywanych przez pracownika obowiązków;

e) w każdym przypadku, jeżeli takie odwołanie będziezgodne z polityką administratora; obowiązującymi przepisami prawa; przepisami RODO iw żaden sposób takie działanie nie wprowadzi ryzyka do naruszenia danychosobowych powierzonych administratorowi.

25. Administrator zarządza zmianami mającymi wpływna prywatność w taki sposób aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych. Wszystkie zastosowane środki dostosowywane są na bieżąco ze zmieniającymisię przepisami prawa. Polityka prywatności oraz regulaminy administratora podlegają każdorazowej aktualizacji kiedy zachodzą okoliczności wymagające takiego działania.

XI Obsługa klienta

1.Sprzedawca prowadzi obsługę klienta, które telefonicznie udziela klientom informacji w zakresie prowadzonej przez sklep działalności oraz statusu zamówień, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

2.Koszt połączenia z obsługą klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

XII Postanowienia końcowe


1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jegopublikacji w ramach sklepu w dniu 29.04.2021 r.

2.Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta Klienta orazprzesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie pisemnej na adressiedziby Fificar s.c Sienkiewicza 3c/24 66-530 Drezdenko

3.Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowęo świadczenie usług z klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów.Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mailpodany przez klienta podczas utworzenia konta klienta albo składania zamówienia.

4.Sprzedawca może wypowiedzieć klientowi umowę oświadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa dokorzystania ze sklepu oraz składania zamówień, jak również może ograniczyć jegodostęp do części lub całości treści:

a) z ważnych powodów,

b) w przypadku rażącego naruszenia przez klienta niniejszego regulaminu.

c) w sytuacji gdy Klient: podał dane wprowadzające w błąd lub naruszająceprawa osób trzecich; dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,w szczególności dóbr osobistych innych klientów, w szczególności poprzez wprowadzoneprzez niego Treści; narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień lub wielokrotne dokonywanie rezerwacji towarów i ich kilkakrotnenie odbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowona szkodę Sprzedawcy.

5.Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie o wypowiedzeniu klientowi umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowymi/lub odmowie mu dalszego prawa do korzystania ze sklepu oraz składania zamówień, jak również ograniczeniu jego dostęp do części lub całości treści niniejszego regulaminumoże korzystać ze sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgodysprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

6.Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego regulaminuw dowolnym czasie z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku zmiany przepisówprawa.

7.Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczeniana stronie internetowej sklepu względem niezarejestrowanych w sklepie klientów.W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta,mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, jeżeli nie skorzystają z tego prawa, postanowienia zmienionegoRegulaminu będą dla nich wiążące. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

8.Miejscem zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy oświadczenie usług jest siedziba sprzedawcy.

9.Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług zawieranajest w języku polskim.

10.Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chybaże co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11.Sprzedawca może modyfikować techniczny sposóbrealizacji usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarekI technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków klienta i sprzedawcy.

12.Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi wiadomości na podany adres e-mail na żądanie klienta może być przesłane klientowi za pomocą poczty polskiej.